1ος κυκλος υλοποιησης

Πρόγραμμα ERASMUS+: Κατανόηση, Προετοιμασία και Διεκδίκηση πόρων για την Δράση ΚΑ2 Σχολική Εκπαίδευση

Απόδοση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περιλαμβάνει

  4 Διδακτικές Ενότητες

  15 Συνεδρίες

  150 Ώρες Επιμόρφωσης

  7,5 ECVET

  Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Υλοποίηση

  1η ΔΕ: 01/04 – 16/04

  2η ΔΕ: 17/04 - 01/05

  3η ΔΕ: 02/05 – 16/05

  4η ΔΕ: 17/05 – 31/05

Τα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου” σε συνεργασία με την “Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας” προσφέρουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Πρόγραμμα ERASMUS+, Κατανόηση, Προετοιμασία και Διεκδίκηση πόρων για την Δράση ΚΑ2 Σχολική Εκπαίδευση”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021.

Αντικείμενο & Σκοπός προγράμματος

Το ERASMUS+ είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος είναι η προτεραιότητα που αφορά στην συνέργεια και συνεργασία όσων εμπλέκονται στην σχολική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, Η Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ σχολείων και οι Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων/οργανισμών - Σχολική Εκπαίδευση σκοπεύει στην εγκαθίδρυση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και αφορούν σε έργα συνεργασίας που συγκεντρώνουν οργανισμούς από διαφορετικές χώρες για να εργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων. Τα έργα μπορούν να έχουν διαφορετικό μέγεθος και πεδίο εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους των αιτούντων.

Εν προκειμένω, η δράση ΚΑ2- Σχολική Εκπαίδευση αφορά όλους εκείνους που εμπλέκονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θέλουν να καινοτομήσουν ή να υιοθετήσουν καλές πρακτικές.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου υποβολής πρότασης σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ στην δράση ΚΑ2- Σχολική Εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ERASMUS+ και συγκεκριμένα να εντοπίζουν προσκλήσεις προτάσεων , να αναζητούν διακρατικούς και εθνικούς εταίρους και να συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις έργων.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν case studies από προτάσεις και έργα του προγράμματος Erasmus plus, ερωτήσεις απαντήσεις και μια σειρά από ασκήσεις/πρακτικούς οδηγούς για την ετοιμασία μιας επιτυχημένης πρότασης.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Οι επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες του Επιμορφωτικού Προγράμματος στοχεύουν στην:

 • Εξοικείωση με το πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εξοικείωσή των συμμετεχόντων με έννοιες όπως καινοτομία, καλές πρακτικές
 • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αλλά και με το state-of-the art στον τομέα.
 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη συγγραφή και υποβολή επιτυχημένων προτάσεων για χρηματοδότηση από το Erasmus+ (αναγνώριση προκλήσεων, συγγραφή προτάσεων, εξεύρεση εταίρων, σχηματισμός συμπράξεων)
 • Δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος 

1. Διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) 

2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης

Η μαθησιακή διαδικασία ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο και τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μία ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει: 

 • Μικροδιδασκαλίες σε μορφή video
 • Παρουσιάσεις με power-point
 • Εργαλεία και αξιοποιήσημα αρχεία για τους συμμετέχοντες.
 • Παραδείγματα - Υποδειγματικές Ασκήσεις
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
 • On line tests

Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή και θα βρίσκεται αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση με χρήση κωδικών. Η αξιοποίησή του είναι άμεση καθώς η μορφή στην οποία προσφέρεται είναι άμεσα εκτυπωμένη από τον/την συμμετέχοντα/ουσα. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες όχι μόνο γνώση της μεθοδολογίας αλλά και χρηστικά εργαλεία. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ευέλικτο διδακτικό υλικό, που είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με διαδικτυακή πρόσβαση σε μόνιμα αναρτημένο ψηφιακό υλικό και το οποίο ποικίλει ως εξής:

Οι μέθοδοι υλοποίησης του προγράμματος βασίζονται στην προσέγγιση του microlearning και περιλαμβάνουν:

 • Βίντεο μικρής διάρκειας
 • Ψηφιακό υλικό Θεωρίας - Πρόσθετα Αρχεία pdf - excel -PowerPoint
 • Έντυπα ερωτήσεων/απαντήσεων
 • Υποδειγματικές Ασκήσεις
 • Ασκήσεις και αξιοποιήσημα αρχεία για τους συμμετέχοντες.
 • Μελέτες περίπτωσης
 • Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
 • On line tests

3. Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να συμμετέχει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον/την διδάσκοντα/ούσα.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των δέκα (20) διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με τίτλο: «Πρόγραμμα ERASMUS+, Κατανόηση, Προετοιμασία και Διεκδίκηση πόρων για την Δράση ΚΑ2 Σχολική Εκπαίδευση» και συνοδεύεται από πλήρες παράρτημα των διδασκόμενων ενοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Email: e-epimorfosi@aegean.gr
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6
ΕπιστημονικΑ ΥπεΥθυνη 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Ονοματεπώνυμο: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
Ιδιότητα: ΔΕΠ
Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ)
Τμήμα: Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ)
Email: vitsilaki@rhodes.aegean.gr
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6
ΑκαδημαϊκΑ ΥπεΥθυνη

Κατερίνα Καδένα

Η Κατερίνα Καδένα, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, Νομικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και υποψήφια διδάκτορας και εξωτερικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοπληροφορικής Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων τόσο της βιομηχανίας όσο και του κλάδου της πληροφορικής.
Την τελευταία δωδεκαετία έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα, την Kύπρο, αλλά και στο Εξωτερικό. Διαθέτει εμπειρία σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Έχει επιβλέψει στενά μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί προς όφελος κυπριακών μεταποιητικών βιομηχανιών, από τις οποίες και απέκτησε μια εις βάθος γνώση πάνω σε ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του μεταποιητικού τομέα σε συνάρτηση με το τεχνολογικό επίπεδο των μονάδων.
Έχει υπάρξει εισηγήτρια σε θέματα Διαχείρισης Έργων και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών ιδεών/σχημάτων σε διάφορους ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης, ενώ συνεργάζεται και με κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει δεκάδες μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια για νέες επιχειρήσεις ή νέους επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ενεργούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ έχει συμμέτοχες σε επιτροπές αξιολόγησης νέων επιχειρηματικών ιδεών (π.χ. Hackathons).
Διαθέτει πιστοποιήσεις PMI-ACP, PRINCE2, Business and Executives coach, αλλά και μεγάλη εμπειρία PM σε εδραιωμένες και νέες επιχειρήσεις (Υγεία, Τηλεπικοινωνίες, Ασφάλεια και Άμυνα, Βιομηχανία). Επίσης, έχει διαχειριστεί έργα σε διάφορους τομείς πληροφορικής και σε διάφορες τεχνολογίες,

Email: katerina@wisefour.eu
Τηλέφωνο: +36980230972

Join our newsletter

Get weekly updates on courses, news and more right in your mailbox.
Thank you!